Houston Zoo

Some photos I took at the Houston Zoo over spring break.